شرکت کارت اعتباری ایرانیان به شماره ثبت ۴۹۷۳ و شماره ملی ۱۴۰۰۴۹۱۷۴۱۷ به علـــــــــوان یک پرداخـت یـار پیشگام در ارائه خدمات نویـن پرداخـت ، دارای مجـوز پرداخـت یـاری از شرکت شاپرک و مـورد تایید بانک مرکزی و شرکت های زیرمجموعه هلدینگ CT|بنیاد مستضعفان بـا عنایـت حـضـرت حـق و با تکیـه بـر تـوان فنی و علمی پرسنل پر تلاش خود دارای سونیج اختصاصـی پـرداخـت بـر اساس استاندارد ۸۵۸۳ ISO می باشد. این سوئیچ با قابلیت اتصال مستقیم بـه نظـام بانکی کشور اعم از گرینکینگ بانک ها و شرکت های psp - ثبت شرکت در سال ۱۳۹۴ عضو هلدینگ فناوری اطلاعات سینا ( وابسته به بنیاد مستضعفان) دارای مجوز فعالیت از منطقه آزاد قشم عضو مرکز بین المللی رشد قشم . ثبت پذیرش در سامانه شرکت های دانش بنیان مورد تائید شرکت شاپرک در حوزه پرداخت الکترونیکی اتصال به سوئیچ های بانکی و سوئیچ شرکتهای PSP

IRANIAN CREDIT CARD

سامانه باشگاه مشتریان

کارت اعتباری ایرانیان

دستاوردهای باشگاه مشتریان

برای صاحبان کسب و کار

جلب رضایت مشتری

افزایش تعداد مشتریان وفادار

ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز

افزایش خرید و فروش و در نتیجه افزایش درآمد فروش

گزارش گیری از برنامه ها و هزینه های بازاریابی و تبلیغات

کاهش هزینه های تبلیغاتی و تبلیغ رایگان باشگاه در سایت و اپلیکیشن ایرانیان

پنل

پنـل باشگاه، یک نرم افزار مدیریتی بوده که با استفاده از آن امکان مدیریت امکانات باشگاه مشتریان فراهم می گردد.

استفاده از اپلیکیشـن کارت اعتباری ایرانیـان برخـی از امکانات باشگاه را سهولت بخشیده و سرعت آن را افزایش می دهد.

اپلیکیشن

کارت

ایـن کارت رابـط ميـان کسب و کار و مشتری خواهد بود که دارای ۳ قابلیت می باشد.

ایـن امـکان در محـل قـرار گرفتـه ونصـب میشـود و از طريـق آن پرداخـت هـا صورت می پذیرد.

دستگاه
کارت خوان

امکانات و خدمات

باشگاه مشتریان

گزارش گیری

 • گزارش گیری از فعالیت های پذیرنده:
  صاحبان کسب و کار مـی توانـد گزارشی مبنی بر فعالیـت هـای خـود در طـول استفاده از باشـگاه مشتریان داشـته باشـند. بـه طـور مـثـال بـه چـه مقـدار و از چـه نـوع تخفيـف هـایـی بـرای مشتری استفاده کرده و چـه برنامـه هـای تبلیغاتـی پیـاده سازی کرده است .

 

 • گزارش گیری از رفتار مشتری:
  – مشتری به چه میزان خرید انجام داده است
  – در چه بازه هایی به پذیرنده مراجعه نموده مشتری بـه چـه میـزان تخفيـف نقـدى يـا اعتباری گرفته است.
  که بر اساس ایـن گـزارش گیری ها می توان چشـم انـداز شفافی از کسب کار داشـت یـا برنامه ریزی هدفمند برای تبلیغات انجام داد

بخش تبلیغات

 • ارسال پیامک:

  بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت، صاحبـان كسـب و کار(پذیرنـده مـی تواننـد بـرای هـر رویـداد یا برنامـه هـای تبلیغاتـى اطـلاع رسـانی انجـام دهند و بطـور مستمر با اعضای باشگاه خـود در ارتباط باشند و یا از آن بـرای تبریک روز هـای تولـد مشتریان و گرامیداشـت ايـام خـاص استفاده نمایند.

  بـه طـور مـثـال روز پزشک را بـه اعضای باشگاه مشتریان خود که پزشک مـی باشـند تبریک گفته و از ایـن طـريـق بـا مشتریان خـود ارتبـاط دوستانه تری برقرار نمایند.

  همچنیـن در ایـن بخـش پذیرندگان مـی تواننـد بـر روی اپلیکیشن کارت اعتباری ایرانیان که اعضای باشگاه آن را نصـب نمـوده انـد نوتیفیکیشن(اطلاعیه) ارسال کنند.

ثبت اطلاعات

 • در ایـن مرحلـه اطلاعـات مشـتری توسـط صاحـب کسب و کار (پذیرنده) ثبـت مـی گـردد که این اطلاعات می تواند شامل:

  نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره همـراه می باشد.

 • گروه بنـدی مشتریان بـر اسـاس میـزان خرید می تواند از سـوی صاحـب باشـگـاه بـه گـروه هـای طلایی نقره ای و برنـزی دسـته بنـدی شـود تـا بـر اسـاس آن برنامـه هـای تبلیغاتی متفاوتی برنامه ریزی کردد.

بخش آفر دهی

 • تخفيـف: بخشی از مبلغ خرید مشتری به عنوان تخفیف به او بازگردانده شود.

 • اعتبـار: بخشی از مبلغ خرید مشتری به عنوان تخفیف به او بازگردانده شود.
 • قرعه کشی: برنامه ریزی برای قرعه کشی
 • برنامه ریزی اقساطی: قسـط بنـدی برخی خدمات یا محصولات به مشتری های خاص
 • کارت هدیه: برنامـه ریـزی بـرای دادن کارت هدیه به مشتریان VIP

 

کیف پول

عضـو باشگاه به راحتی با این اپلیکیشن میتواند کیف پول خـود را شارژ کنـد و بـه صـورت نقدی و غیر نقدی از پذیرنـده تخفيـف بگیـرد یـا محصـول يـا خـدمـات را بـه صـورت اقساط دریافت نمایـد و قسـط هـا را بـه راحتی در این اپلیکیشـن مشاهده کند و پرداخت نماید.

ثبت اطلاعات

عضو باشگاه بـه جـای پرداخت با کارت و کارتخوان می تواند از طریق اسکن QR کد به سرعت و به راحتی عملیات پرداخت را با این اپلیکیشن انجام دهد.

اعتبار غیر نقدی

تمامـی اعضای باشگاه با داشتن ایـن اپلیکیشـن مـی تواننـد نوتیفیکشـن هـای پذیرنـده را در تلفـن همــراه خـود دریافـت نمایند و از تخفیف ها و جشنواره هـای تبلیغاتـى شـما اطـلاع پیدا کنند.

لایه کارت اعتباری

اعضای باشگاه در اپلیکیشن می توانند کارت های بانکـی خـود یا اعضای خانواده را تعريـف نماینـد و از ایـن طريـق سـاير اعضای خانواده نیز از تخفیف هـای باشگاه مشتریان بهـره مند شوند.

دستگاه
کارت خوان

پس از دریافت سیستم باشگاه مشتریان، بـرای پذیرنـده یـک عـدد دستگاه کارتخـوان نصـب مـی گـردد که ماننـد سـایر دستگاه هـای عضـو شـتاب عمـل کـرده و تمامـی مشتریان می تواننـد بـا کارت هـای شـتابی یا کارت باشگاه مشتریان پرداخـت هـای خود را انجام دهند. کسانی که عضـو باشگاه مشتریان باشـند با کارت ایـن باشگاه یا با کارت هایی که در اپلیکیشن تعریف کرده اند می توانند از طریق پرداخـت بـا ایـن دستگاه، از تخفیف نقدی و غیر نقدی باشگاه برخوردار شوند.

پرداخت
با QR کد

همچنیـن بـه همـراه دستگاه کارتخـوان یـک استند رومیزی که QR کد بر روی آن قرار گرفتـه اسـت بـه پذیرنده (صاحـب باشگاه داده میشـود که مشتری بـا اسـکن آن از طریق اپلیکیشـن موبایل کارت اعتباری ایرانیـان بـه سهولت مـی توانـد پرداخـت خـود را انجام دهد و همچنین از تخفیف های نقدی و غیر نقدی برخوردار کردد.

درگاه
پرداخت اینترنتی

کسب و کارهـای که داری فروشگاه یا خدمـات آنلایـن مـی باشـند مـی تواننـد از درگاه پرداخـت امـن اینترنتـی شـرکت کارت اعتباری ایرانیـان کـه مـورد تاییـد شـرکت شاپرک مـی باشـد، استفاده نماینـد و از قابلیت تسویه آنـی ایـن درگاه نیز بهره مند کردند.

این کارت یک کارت آنلایـن غيـر بانکـی بـوده که در دستگاه کارتخوان باشگاه و سایر فروشگاه های طرف قرار داد با کارت اعتباری ایرانیان استفاده می شود. این کارت با شماره حساب ۱۶ رقمی به همراه نام عضو باشگاه صادر می شود و صدور کارت می تواند با طرح پیشنهادی برای صاحبان کسب و کار صورت پذیرد.

کیف پول

ایـن لایـه در واقع یک کیف پول مجـازی مـی باشـد کـه اعضـای باشگاه که دارای کارت باشـگاه مـی باشند می توانند از طریق اپلیکیشن کارت اعتباری ایرانیان، یا وب سایت آن را شارز کرده و از طريق آن خرید انجام دهند.

اعتبار غیر نقدی

عضـو باشـگاه مـی توانـد با استفاده از ایـن کارت، اعتبـار غيـر نقـدى ذخیره نمایـد. بطـور مثـال مشتری از فروشگاه شـمـا صـد هـزار تومـان خریـد مـی کنـد و شـما تصمیم می گیرید ده هزار تومـان بـه او اعتبـار غيـر نقـدى هديـه دهید تا در خرید بعـدی بتوانـد با این کارت ده هزار تومان تخفيـف بگیرد.

 

لایه کارت اعتباری

در این لایه پذیرنـده مـی توانـد امکان خرید اقساطی را بـرای مشـتری خـود فراهم آورد و مشـترى بعـد از خرید، اقساط خـود را در اپلیکیشن کارت اعتباری ایرانیان مشاهده و پرداخت نماید.

برای عضویت در بزرگترین تعاونی بانوان کشور همین حالا ثبت نام کنید.