0e823d2b-327f-4ac8-8fc3-a8d61bb306bc

نشست مشترک

نشست مشترک ریاست محترم فراکسیون بانوان مجلس شورای و برخی اعضا شبکه تعاون تجارت ایران ۸ .اردیبهشت ۱۴۰۰ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با موضوع : بررسی موانع و نحوه پشتیبانی و توانمندسازی در حوزه کسب و کار زنان برگزار گردید.