6ec37bdb-e1d3-4386-b3bd-82a83a83d8f7

جلسه شورای مرکزی . استان مازندران

برگزاری جلسه مشترک شورای مرکزی با نماینده محترم استان مازندران ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ برگزار
شد مطابق مصوبات ۵روز کاری برای ارسال موارد تعیین گردید.