bdc5a0d3-53f3-4f2c-b10a-48533288c88d

جلسه شورای مرکزی چهارمحال

جلسه مشترک شورای مرکزی و نماینده محترم استان چهارمحال بختیاری سرکار خانم خورشیدی ۵ . اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار گردید