download (3)

گزارش خوشه صنایع دستی

گزارش عملکرد خوشه صنایع دستی شروع فعالیت در تاریخ فروردین ماه 1400 تا پایان اردیبهشت ماه 1400

  1. برنامه ریزی در خصوص اهداف خوشه صنایع دستی
  2. ارتباط با سازمان برنامه ریزی استان کرمان برای کارآفرینی در مناطق محروم
  3. ارتباط با شهرداری کرمان و موافقت برای ایجاد بازارچه های فروش صنایع دستی
  4. ارایه طرح در خصوص ایجاد خانه های خلاق و مطرح شدن خوشه صنایع دستی به عنوان مبادی شرکت های خلاق
  5. با ارائه فراخوان در استان کرمان حدود 150 نفر از بانوان هنرمند استان شناسایی و عضویت هنرمندان در سایت ایران بانو و پودینس در حال انجام است و در بازه زمانی چند روزه قرار بر این شد هنرمندان برای عکس برداری از محصولات در زمان و مکان اعلام شده حضور پیدا کنند .
  6. همکاری اتاق تعاون و کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان کرمان با شبکه تعاون تجارت
  7. ارائه پیشنهاد از طرف اتاق تعاون کرمان برای راه اندازی کمیسیون صنایع دستی استان کرمان
  8. ایجاد تشکیل گروه برای شناسایی تعاونی های فعال بانوان در استان کرمان با کمک کمیسیون بانوان اتاق تعاون و اتاق تعاون استان کرمان
  9. ارتباطات اولیه با پارک علم و فناوری و مرکز نو آوری شتابدی تگ استان کرمان صورت گرفته تا بتوان در قالب تفاهم نامه از امکانات آنجا به نفع شبکه تعاون تجارت در کرمان استفاده کرد .

با سپاس و احترام مینو مهرجوئی