f18df6df-2a32-4c12-a22f-fcdd9bf8fbdd

روز جهانی بهداشت قاعدگی

وز جهانی بهداشت قاعدگی این روز در ۲۸ ماه می توسط انجمن NGO WASH مستقر در برلین
آلمان به نام روز جهانی بهداشت قاعدگی نام گذاری شده است. چون ماه مه پنجمین ماه سال است
و بسیاری از بانوان هم به‌ طور متوسط پنج روز در هر ماه دچار خونریزی می‌شوند و چرخه قاعدگی بانوان
عزیز  معمولاً ۲۸ روز است، ۲۸ ماه مه به‌عنوان نمادی برای تجلیل از روز بهداشت قاعدگی انتخاب شده است.

هرسال در ۲۸ ماه می، برای افزایش آگاهی در زمینهٔ اهمیت مدیریت بهداشت قاعدگی و از بین رفتن
تابوها علیه زنان و دختران نوجوان، روز بهداشت دوران قاعدگی (MHD) در سراسر جهان جشن گرفته
می‌شود. MHD حمایت بیش از ۲۷۰ شرکت جهانی را دریافت کرده است.
قاعدگی از مهم‌ترین مراحل  رشد و به بلوغ رسیدن در دختران است اما در فرهنگ بعضی از کشورهای
آسیایی به دلیل باورهای متفاوت و شاید الهام گرفته شده از مذهب در مورد قاعدگی و چرخه آن صحبتب نمی شود .